WOLNE WYBORY to ruch społeczny powstały z inicjatywy Polek i Polaków pragnących wolności, pokoju, dobra i normalności. Naszymi celami są WOLNOŚĆ OSOBISTA i WOLNOŚĆ POLSKI.  Pragniemy normalnego, dobrego życia. Chcemy, aby każdy z nas był wolnym człowiekiem, mogącym decydować o własnym losie, o losie swoich dzieci i swojej rodziny, dokonując wolnych wyborów, oraz abyśmy żyli w pełni suwerennym państwie, czyli w wolnej i bezpiecznej Polsce.    

Jesteśmy za rozwojem polskiej przedsiębiorczości, rolnictwa opartego na rodzinnych gospodarstwach, polskiego przemysłu i górnictwa oraz polskiej myśli naukowo-technicznej i kultury. Będziemy dążyć do niezależności finansowej i energetycznej naszego kraju oraz należytego wykorzystywania naturalnych zasobów. Chcemy, aby Polska stała się krajem dostatnim, przyjaznym dla obywateli i dobrym dla życia, tak aby Polacy mieli dostęp do zdrowej żywności, żyli dłużej i mniej chorowali, cieszyli się ze swych rodzin i swych osiągnięć, a przede wszystkim, aby rządzili nami mądrzy ludzie, uczciwi i w pełni odpowiedzialni za nasz kraj i prowadzący politykę pokojową z naszymi sąsiadami.

Wolne Wybory krytykowały politykę zdrowotną COVID-19 w czasie ostatniej pandemii oraz są przeciwne prześladowaniu niezależnych naukowców i lekarzy za ich odmienne opinie w sprawach zdrowotnych.  Zamiast doprowadzić w społeczeństwie do wytworzenia naturalnej odporności zbiorowej oraz promować wzmocnienie naszych układów odpornościowych i alternatywne metody leczenia, np. przez użycie amantadyny, wprowadzano kolejne obostrzenia, które niszczą gospodarkę, edukację, życie religijne i kulturę oraz wpływając negatywnie na zdrowie i psychikę obywateli. Promowane były szczepienia preparatami o charakterze eksperymentalnym, produktami inżynierii genetycznej, ze skutkami nieprzewidywalnymi dla naszego zdrowia. Stoją za tym olbrzymie interesy finansowe zagranicznych korporacji farmaceutycznych. 

Jesteśmy też przeciwko bardzo niebezpiecznej polityce zagranicznej, jaką obecnie prowadzi nasz rząd w stosunku do Rosji. Jesteśmy przeciw propagowaniu jakiejkolwiek wrogości, czy to wobec Rosjan, czy to wobec Żydów, czy to wobec Niemców, czy to wobec innych narodów. Dziel i rządź to metoda graczy światowych, którzy dzielą i manipulują ludźmi, i doprowadzają nas do wojen i innych konfliktów. Wszyscy ludzie dobrej woli, jakikolwiek ich pochodzenie, rasa czy kolor skóry, powinni się połączyć dla wspólnej sprawy dobra, pokoju i rozwoju ludzkości. Wojna na Ukrainie jest o wiele bardziej złożona, niż nam to pokazują główne media, a dobrym źródłem informacji jest wielu niezależnych ekspertów, polskich i zagranicznych, w tym dr Leszek Sykulski. Więcej na Wolne Wybory TV. Polityka zagraniczna Polski powinna być wielowektorowa i zrównoważona, starająca się budować dobre relacje ze wszystkimi naszymi sąsiadami i kierująca się polskim interesem narodowym, jakim jest państwo silne, zamożne, bezpieczne i wolne. 

Inicjatywą Wolnych Wyborów były trzy Apele naukowców i lekarzy: „W sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2” oraz „O powstrzymanie szczepień na SARS-CoV-2 i powrót do normalności”, a także „O wolną debatę o COVID-19 i obronę Polski przed interesami koncernów medycznych„. Na pierwszy Apel odpowiedział Minister Zdrowia, na co sygnatariusze odpowiedzieli: „Walka z COVID-19 to problem interdyscyplinarny„. Apele nie zmieniły jednak polityki władz RP, a ich treść została zignorowana.  Naczelna Izba Lekarska rozpoczęła prześladowania sygnatariuszy-lekarzy wobec których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. W głównych mediach promuje się nadal jednogłos grupy tzw. ekspertów medycznych, z których część ma powiązania finansowe z obcymi korporacjami. Nie dopuszcza się do debaty publicznej naukowców i lekarzy o odmiennych poglądach, a wręcz próbuje się ich uciszyć, łamiąc podstawowe prawo człowieka, jakim jest wolność opinii i wypowiedzi.

Polska zasługuje na życie w dobrobycie i wolności. Wolność jest niezbędna dla pełnego ludzkiego rozwoju. Wolne Wybory wzywają do aktywności. Naszym celem jest silny, bezpieczny i wolny kraj oraz szczęśliwe społeczeństwo. Pomocą by to zrozumieć mogą być książki profesora W. Korab-Karpowicza: Harmonia społeczna i Traktat polityczno-filozoficzny.  Co trzeba zrobić? Musimy stworzyć silną ogólnopolską organizację, która będzie zdolna stanąć do wyborów i w sposób legalny przejąć rządy w Polsce. Chcemy aby do władz dostali się najlepsi spośród nas, prawdziwi obrońcy naszej wolności – ludzie uczciwi, odważni, niezłomni, mądrzy.

To są nasze zasady:

– Działać dla dobra wspólnego, a nie dla własnego.

– Wybierać najlepszych spośród Polek i Polaków, a nie siebie samych.

– Bronić wolności osobistej i suwerenności Polski oraz dbać o polski interes narodowy

WOLNE WYBORY tworzą grupy (min. 3 osoby) i odziały (min. 15 osób) w całej Polsce. Realizują one cele Ruchu i działają na rzecz wolności oraz rozwoju kultury materialnej i duchowej Polaków. Podejmują inicjatywy. Dyskutują wprowadzenie najlepszych rozwiązań społecznych i gospodarczych na ich terenie lokalnym oraz rozwiązania dla Polski.

Na tej stronie zawarta jest szczegółowa informacja na temat działań i programu WW. Zapraszamy do aktywności i do tworzenia grup i oddziałów. Do pobrania są deklaracje członkowskie, które można odesłać e-mailem. Potrzebujemy pomocy wielu osób oraz specjalistów z wielu dziedzin, aby zrealizować nasz cel. W czasie swojej ponad tysiącletniej historii Polska wielokrotnie stawała w obronie wolności. Nie gódźmy się na zniewolenie i kolejne obostrzenia. W obronie wolności stańmy znowu. 

 

Szczęśliwe społeczeństwo to społeczeństwo wolności. Wolność to władza nad sobą – „wiąże się z podjęciem decyzji, możliwością wyboru, kierowaniem własnym działaniem” (W. Korab-Karpowicz, Traktat polityczno-filozoficzny, 4.1). Jest to inaczej, samostanowienie o sobie, oparte na wyborze. Dlatego w prawdziwie wolnym i szczęśliwym społeczeństwie ludzie, którzy decydują o sobie, mogą w pełni się rozwijać czyli realizować siebie: kształtować swoje zamiary, podejmować inicjatywy i działania w celu ich zrealizowania oraz cieszyć się owocami swoich osiągnięć. 

 

 

 * * * * *

Po 1989 roku Polska miała być ponownie państwem wolnym, ale niestety, tak się nie stało. Szybko okazało się, że nasz kraj stał się ponownie terenem działania obcych interesów, a kolejne rządy były zbyt posłuszne lub zbyt słabe, aby się przed tymi interesami bronić. Najpierw straciliśmy nasz przemysł, który na skutek prywatyzacji prawie zupełnie przeszedł w ręce obce. Potem kolej przyszła na nasze zasoby naturalne, na naszą ziemię, aż wreszcie na naszą politykę zagraniczną, służbę zdrowia, naukę, edukację i kulturę. Nie ma obecnie żadnego obszaru życia gospodarczego czy społecznego, gdzie nie zaznaczałby się wpływ interesów obcych. Sztucznie utrzymywana pandemia COVID-19 pokazała jak bardzo nasz rząd stał się jedynie wykonawcą poleceń pochodzących z zagranicy, wprowadzając kolejne zakazy, niszcząc przedsiębiorstwa i reklamując korporacyjne szczepionki. Obecnie zaś bezmyślnie wciągamy się na wojnę na Ukrainie, nie bacząc na niebezpieczeństwo i z trudem zdobyty pokój. Polska, dumny kraj z ponad tysiącletnią, a może nawet dłuższą tradycją, staje się na naszych oczach posłuszną kolonią, a co gorsza kolonią, w której narasta zniewolenie obywateli.

Skoro ta diagnoza jest słuszna, że Polska, zamiast być suwerennym państwem coraz wyraźniej znajduje się pod kontrolą obcych interesów oraz, że, pod wpływem kolejnych restrykcji i obostrzeń coraz bardziej tracimy naszą osobistą wolność, należy znaleźć drogę, która ponownie doprowadzi nas DO WOLNOŚCI. Tą drogą jesteśmy my sami. Nikt za nas nic nie zrobi. Musimy stworzyć organizację. Musimy wybrać spośród nas najlepszych ludzi – takich, którzy ze względu na swój charakter, nieugiętość i wiedzę nie ulegną obcym wpływom i będą bronić polskich interesów oraz naszej wolności i suwerenności. Zapraszam do czynu.