Wizja, Misja, Cele, Zadania

Wizja

Wolne Wybory chce stać się głównym, oddolnym ruchem społecznym w Polsce. Wzoruje się na najlepszych polskich tradycjach wolnościowych i patriotycznych, szuka inspiracji w wartościach, na ktorych oparta jest cywilizacja europejska i ich broni, wyrabia w swych członkach i sympatykach uczciwość, odwagę, niezłomności i mądrość oraz wywiera pozytywny wpływ na Polskę i świat.

Misja

Misją Wolnych Wyborów jest przywrócenie wolności i normalności w Polsce oraz doprowadzenie naszego kraju do rozkwitu. Wolność jest jedną z najważniejszych naszych wartości. Postęp kultury i cywilizacji zależy od wolności. Wolność jest nieodzowna dla indywidualnego rozwoju każdej osoby i dla możliwości realizacji naszej inicjatywy i talentu. Wolność Polski jest potrzebna dla prawidłowego rozwoju naszego kraju.

Motto

„Wolni Polacy w wolnej Polsce”. „Aby było normalnie!”

Cele strategiczne: 

WOLNE WYBORY = W + W = Wolność osobista + Wolność Polski  

Naszym celemi strategicznymi są: WOLNOŚĆ OSOBISTA I WOLNOŚĆ POLSKI.

Chcemy, aby każdy z nas Polaków był człowiekiem, mogącym decydować o własnym losie, o losie swoich dzieci i swojej rodziny, dokonując wolnych wyborów, oraz abyśmy żyli w wolnej, suwerennej Polsce.

Zadania

Nasze pierwsze zadanie: zbudować silną, ogólnopolską organizację.

Nasze drugie zadanie: odnaleźć spośród Polek i Polaków osoby najbardziej wartościowe — uczciwe, odważne, niezłomne, mądre, kochające Polskę — i je promować, po to aby znalazły się w urzędach i we władzach.

Aby zrealizować cele jakim jest Wolność + Wolność, należy umożliwić osobom wartościowym, najlepszym Polskom i Polakom, kandydowanie do władz państwowych i samorządowych.

Aby być kandydatem Wolnych Wyborów nie potrzeba być członkiem organizacji. O ile więc partie polityczne promują siebie i kierują się zazwyczaj interesem partyjnym, Wolne Wybory działają inaczej — promują Najlepszych Spośród Nas i kierują się Dobrem Wspólnym.

Nasze trzecie zadanie: wydrzeć monopol władzy egoistycznym partiom oraz jej członkom i przekazanie jej najbardziej wartościowym Polkom i Polakom.

Nasze czwarte zadanie: ciągle przypominać jak ważna jest dla nas wolność i jej bronić oraz z wolności wyprowadzić jak najlepszy program dla rozwoju państwa.

Nasze piąte zadanie: doceniać wartość tradycyjnej, liczącej ponad dwa i półtysiąca lat, cywilizacji europejskiej, mającej swoje zródła w filozofii greckiej i myśli chrześcijańskiej, i ją umacniać. Budować na najlepszych humanistycznych tradycjach polskich i światowych.

Głowne zasady:

  • Działać dla dobra wspólnego, a nie dla własnego.
  • Wybierać najlepszych spośród Polek i Polaków, a nie siebie samych.
  • Bronić wolności osobistej i suwerenności Polski oraz dbać o polski interes narodowy.

Sposoby działania

Dla zrealizowania celów, zgodnie z tymi zasadami potrzebna jest siłna ogólnopolska organizacja.

WOLNE WYBORY tworzą grupy (min. 3 osoby) i odziały (min. 15 osób) w całej Polsce. Szukają w swoim środowisku najwartościowsze osoby i je promują. Realizują one cele ruchu i działają na rzecz wolności oraz rozwoju cywilizacji materialnej i duchowej Polaków. Dyskutują wprowadzenie najlepszych rozwiązań społecznych i gospodarczych na ich terenie lokalnym oraz rozwiązania dla Polski.

Aby zgłosić grupę WW, proszę wejdź w zakładkę kontakt i skorzystać z formularza albo wysłać maila na adres: info(at)wolnewybory.org

Najbliższe plany:

  • Zebrać siłę 20,000 ludzi w grupach i oddziałach w całej Polsce.
  • Wybrać przedstawicieli regionalnych oraz ekspertów z różnych dziedzin.
  • Stworzyć zespoły ekspertów, platformę medialną oraz zaplecze prawne i prasowe.

Wolne Wybory kierują się Dobrem Wspólnym i interesem publicznym, a nie interesem partyjnym. Zadaniem ruchu jest wydarcie monopolu władzy partiom i wyłonienie wśród Polaków najlepszych kandydatów do Sejmu, Senatu i władz lokalnych. Ruch działa dla dobra Polski i świata. Stając w obronie wolności, Wolne Wybory bronią Europy przed upadkiem cywilizacyjnym.

Strategia przyszłości:

  • Wejść do Sejmu i Senatu oraz władz lokalnych i stać się jedną z głównych sił politycznych w Polsce.
  • Zdobyć władzę dla Dobra Wspólnego oraz doprowadzić do pozytywnych zmian w kraju i na świecie.
  • Uratować upadającą cywilizacyjnie Europę, ukrócić korupcję i działanie obcych sił antycywilizacyjnych zniewalających ludzkość oraz w oparciu o prawdę, dobro, piękno i miłość budować światową cywilizację dla dobrobytu, postępu i wolności całej ludzkości.

Przewidujemy w przyszłości wprowadzenie takich instrumentów uszlachetniających demokrację w Polsce, jak  zmiana ordynacji wyborczej umożliwiających większy udział wartościwych osób bezpartyjnych w rządach; wprowadzenie do systemu politycznego możliwości organizacji przez obywateli wiążących referendów zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych; uwzględnienie prawa do weta obywatelskiego, prowadzącego  za pomocą referendum do odrzucenia już obowiązującej ustawy albo wprowadzenia nowej; używania innych form konsultacji z opinią publiczną dla decydowania o najważniejszych sprawach w Państwie.

Dążymy do praktycznej realizacji haseł Solidarności: „Nic o nas bez nas” i „Aby było normalnie!”