LITANIA O POKÓJ W TRZECH JĘZYKACH

 

Litania o pokój na Ukrainie

My, tu zgromadzeni, chcemy pokoju dla Ukrainy, dla Rosji, dla Polski, dla świata!

Chcemy zatrzymać wojnę, która niszczy Ukrainę, Europę i naszą europejską cywilizację.

 

Prezydencie Władimirze Putin,

wojna jest wielką tragedią. Codziennie po obu stronach giną ludzie: zabierają ze sobą bezpowrotnie swoje marzenia i potencjał osobowy, jaki reprezentują. Wojna wywołuje najgorsze instynkty, wyzwala pokłady wrogości i nienawiści.

Pamiętaj, że Bóg uczy nas, żeby nienawiść zastąpić miłością!

Zatrzymaj rzekę łez i krwi!

Zatrzymaj wojnę!

 

Prezydencie Wołodymyrze Zełenski,

Obiecywałeś w ukraińskim parlamencie po wygranych swoich wyborach, że będziesz dawać ludziom uśmiech i że na Ukrainie nie będzie już więcej łez.

Dochowaj swojej obietnicy!

Zatrzymaj rzekę łez i krwi!

Zatrzymaj wojnę!

 

Prezydencie Joe Biden,

In God we trust. O ile jeszcze ufasz Bogu, niech twój prywatny interes i interes korporacji, które sprzedają do Ukrainy broń, stanie – wraz z całą Ameryką – w pokorze przed wszechmocą Bożą. Bóg mówi do nas: nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

Słuchaj głosu Boga!

Zatrzymaj rzekę łez i krwi!

Zatrzymaj wojnę!

 

Przywódcy państw NATO-wskich,

dostarczacie na Ukrainę broń, w tym – ofensywną, ale tej wojny nie da się wygrać w ten sposób. Im więcej broni, tym więcej zniszczenia.

Porzućcie walką niepotrzebną!

Zatrzymajcie rzekę łez i krwi!

Zatrzymajcie wojnę!

 

A teraz my wszyscy tu zgromadzeni i nas słuchający. Powtarzajcie:

Niech iskra pokoju i sprawiedliwości wyjdzie na cały świat z Polski!

Zatrzymajmy rzekę łez i krwi!

Zatrzymajmy tę wojnę!

Niech będzie pokój!

Tak nam dopomóż Bóg.

 

O, wielki i wszechmocny Boże, dopomóż nam,

Synu, Odkupicielu świata, Boże, wysłuchaj nas,

Duchu Przenajświętszy, Boże, posil i oświeć nas,

skrusz zatwardziałe umysły, rozjaśnij nasze rozumy

i napełnij serca miłością!

 

Zatrzymajmy tę i wszystkie inne oraz przyszłe wojny!

Od chorób, głodu i wojen, wybaw nas!

Zatrzymajmy rzekę łez i krwi!

Niech będzie pokój!

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

 

Pokój z Wami.

 

………………..

Litany for peace in Ukraine

 

We, who are gathered here want peace for Ukraine, Russia, Poland and the whole world!

We want to stop the war that is destroying Ukraine, Europe and our European civilization.

*

President Vladimir Putin,

war is a huge tragedy. Every day, people on both sides die:

they take their dreams and the personal potential they represent with them irretrievably.

War evokes the worst instincts, releases layers of hostility and hatred.

Remember that God teaches us to replace hatred with love!

Stop the river of tears and blood!

Stop the war!

*

President Volodymyr Zelensky,

You promised in the Ukrainian parliament, after winning your elections, that you

would give people a smile and that there would be no more tears in Ukraine.

Keep your promise!

Stop the river of tears and blood!

Stop the war!

*

President Joe Biden,

In God we trust. As long as you trust in God, let your private interests

and the interests of the corporations that sell arms to Ukraine stand

– along with the whole of America – in humility before God’s omnipotence.

God says to us: do not kill, do not steal, do not bear false witness against your neighbor.

Listen to God’s voice!

Stop the river of tears and blood!

Stop the war!

*

NATO leaders,

you deliver weapons to Ukraine, including offensive weapons,

but this war cannot be won this way. The more weapons, the more destruction.

Give up unnecessary combat!

Stop the river of tears and blood!

Stop the war!

*

And now all of us who are gathered here listening to us.

Keep repeating:

Let the spark of peace and justice come out from Poland to the whole world!

Stop the river of tears and blood!

We will stop this war!

May there be peace!

So help us God.

*

O great and all-powerful God, help us, Son, Redeemer of the world,

God, hear us, Holy Spirit, God,  feed us and enlighten us,

crush unrepentant feelings, enlighten our minds and fill our hearts with love!

*

Let us stop this and all other and future wars!

Save us from disease, hunger and wars!

Stop the river of tears and blood!

May there be peace!

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

 

Peace be with You.

……………………………….

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YlZUPW1S9Dk

 

Литания за мир в Украине

 

Мы, собравшиеся здесь, хотим мира для Украины, для России, для Польши, для всего мира!

Мы хотим остановить войну, которая разрушает Украину, Европу и нашу европейскую цивилизацию.

 

Президент Владимир Путин,

война – это  большая трагедия. Люди умирают с обеих сторон каждый день: они безвозвратно уносят с собой свои мечты и личный потенциал.

Война пробуждает самые худшие инстинкты, высвобождает враждебности и ненависти.

Ппомните, что Бог учит нас заменять ненависть любовью!

Остановите реку слез и крови!

Остановите эту войну!

 

*

Президент Владимир Зеленский,

Вы обещали в украинском парламенте после победы на выборах, что подарите людям улыбку и что в Украине больше не будет слез.

Сдержите свое обещание!

Остановите реку слез и крови!

Остановите эту войну!

 

*

Президент Джо Байден,

Мы верим в Бога.

Пока вы верите в Бога, пусть ваши частные интересы и интересы корпораций, которые продают оружие Украине – вместе со всей Америкой – в смирении перед всемогуществом Бога.

Бог говорит нам: не убивай, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Слушайте голос Божий!

Остановите реку слез и крови!

Остановите эту войну!

 

*

Руководители НАТО,

вы снабжаете Украину оружием, в том числе и наступательным, но так эту войну не выиграть. Чем больше оружия, тем больше разрушений.

Откажитесь от ненужной борьбы!

Остановите реку слез и крови!

Остановите эту войну!

 

*

А теперь все, собравшиеся здесь и слушающие нас.

Повторяйете: пусть искра мира и справедливости выйдет на весь мир из Польши!

Давайте остановим реку слез и крови!

Давайте остановим эту войну!

Пусть будет мир!

Так помоги нам Бог.

 

*

О великий и всемогущий Бог, помогиаете нам,

Сын, Искупитель мира, Боже, услышь нас

Святой Дух, Боже, накорми нас и освяти нас,

умягчи ожесточенные умы, просвети наши умы и наполни

наши сердца любовью!

 

*

Помоги нам остановить эту и все другие и будущие войны.

Избавь нас от болезней, голода и войн!

Остановим реку слез и крови!

Пусть будет мир!

 

Кирие Элейсон, Крист  Элейсон, Кирие Элейсон.

 

Мир вам всем.

……………

25.06.2022

Autor: Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz

Link do publikacji: https://kyrie.pl/polska-i-swiat/litania-o-pokoj-na-ukrainie/